Oplysning om arvelige sygdomme

Ifølge loven om kunstig befrugtning er vi forpligtede til at sikre, at du er bekendt med følgende:

”Ved udvælgelse af donorer er risikoen for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer, som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse særlige forsigtighedsregler er en arverisiko alligevel ikke helt udelukket.

Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til fertilitetsklinikken, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel. Selv om donor er testet fri for smitsomme sygdomme som HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul, og man kan ikke undersøge for alt”. 

Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan fremkomme oplysninger om arvelig sygdom hos donor, der medfører, at donor blokeres og ikke længere må anvendes. Blokering af donor kan finde sted mange år efter donationen, da nogle arvelige sygdomme først viser sig sent i donors liv. Såfremt din behandling med brug af donorsæd resulterer i fødsel af barn, og der hos donor fremkommer oplysninger, der i henhold til Styrelsen for Patientsikkerheds gældende regler, medfører blokering af donor, vil du blive underrettet frem til barnet fylder 18 år. Når barnet fylder 18 år vil det principielt kunne blive kontaktet direkte.